قوانین

قوانین


       شرایط دریافت خدمات مشاوره‌ای از طریق تلفن خانه 1-این متن،به منظور تعیـین جزئیـات دریافـت خـدمات مشـاوره ای، از طریـق سـامانه ی « تلفن خانه » تنظـیم شده اسـت. لطفـاً آن را بـه دقت بخوانیـد و توجـه کنیـد دریافت خدمات مشاوره ای از طریق سامانه ی یادشده منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه ی موارد مندرج در این متن است. 2-ارائه ی خدمات مشاوره ای از طریق تلفن خانه ، در حکـم موافقـت شـما بـه عنوان  «متقاضـی»، بـا کلیـه ی مـوارد ذیـل اسـت. ایـن شـرایط در هـر زمـان، از سـوی تلفن خانه قابل تغییرند. بنـابراین ایـن صـفحه را دائمـاً مـورد بـازبینی قـرار دهیـد. در هـر زمـان کـه بـا هریـک از ایـن مـوارد موافقـت نداشـتید، دریافـت خـدمات مشاوره ای از این طریق را خاتمه دهید 3-ســامانه ی تلفن خانه ، کــه در ایــن مــتن، به اختصــار، « تلفن خانه » خوانــده میشــود، یــک بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های کــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application) رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، کـه امکـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، میـان اشـخاص را فـراهم میکنـد. 4-از آنجــا کــه تلفن خانه در هــیچ شــرایطی هیچگونــه دخــالتی در محتــوای تبادل شــده میــان هریــک از مشــاوران و هریــک از متقاضــیان دریافــت خــدمات مشاوره ای و، همچنین، محتوای ارائه شده بـر تارنمـای تلفن خانه  کـه بـدون نظـارت تلفن خانه و صـرفاً از سـوی هریـک از مشـاوران تهیـه می شـود، نـدارد، کلیـه ی مسئولیت های قـانونی ناشـی از محتـوای تبادلشـده در تلفن خانه و همچنـین هریـک از محتویـات عرضه شـده بـر تارنمـای آن منحصـراً، بـر عهـده ی مشـاوری قرار خواهد داشت، که تماس از طریق تلفن خانه با وی برقرار شده است و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه کرده است. 5-هنگـام نام نویسـی شـما در تلفن خانه ، برخـی اطلاعـات هویتتـان را دریافـت کـرده ایم، کـه از آنهـا بـهدقت مراقبـت خـواهیم کرد و، تحـت هـیچ شـرایطی، جـز حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیم کرد. 6-بابـت تماس هـایی کـه بـه منظور دریافـت خـدمات مشـاورهای، بـا تلفن خانه برقـرار خواهیـدکرد، و مدتشـان کمتـر از یک دقیقـه اسـت، هـیچ مبلغـی از حسـاب کاربریتان کسر نخواهدشد. هزینه ای اخذ می شود تنها یک هزینه برای برقراری ارتباط با مشاور می باشد که داخل اطلاعات  هر مشاور ذکر شده است. 7-در هریک از تماس هایی کـه، از طریـق تلفن خانه ، بـا هریـک از مشـاوران برقـرار خواهیـدکرد، کلیـهی قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران را مراعـات و، مشخصــاً، از ارتکــاب هرگونــه جرمــی، از قبیــل اهانــت بــه هریک از مشــاوران، خــودداری خواهیــدکرد؛ چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــک از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه تلفن خانه و، همچنـین، هریـک از برنامـه ها و تارنماهـایی کـه بـه هر نحـو بـه تلفن خانه مربوط می شوند، آناً قطع خواهدشد.